Bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester i Oslo

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal gi din bedrift råd og fagkyndige tjenester tilknyttet forebyggende HMS-arbeid. Denne typen tjeneste driver oppfølgning av arbeidsmiljøet i virksomheten og den er ment for å hjelpe både arbeidsgiver og arbeidstaker.

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS er forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle virksomheter i Norge burde legge stor vekt på HMS-arbeid for å gjøre arbeidsplassen så bra og sikker som mulig. For å skape et godt arbeidsmiljø må man minimere risikoen for farer og ulykker til det minimale. Dette kan gjøres ved at virksomheten legger vekt på positive og helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet.

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

I Norge er alle virksomheter som enten produserer eller selger varer og tjenester, pålagt til å følge et systematisk HMS-arbeid. At dette arbeidet blir utført er arbeidsgiveren sin oppgave, og det er også arbeidsgiveren sin oppgave å sørge for at alle kravene som stilles blir oppfylt. Til tross for dette har alle ansatte rettigheter og plikter som knyttes til HMS-arbeidet.

Krav til godkjennelse

Det er viktig sørge for at Bedriftshelsetjenesten man planlegger å benytte seg av er godkjent. Godkjente bedriftshelsetjenester er sikret god kompetanse innenfor arbeidsmiljø, og tjenesten består av profesjonelle verne- og helse personell som er med på å støtte virksomheten din med forebyggende HMS-arbeid som står i tråd til arbeidsmiljøloven.

Dersom arbeidsgiveren har en muntlig eller skriftlig avtale med en lege som ansatte har tilgang til om nødvendig, regnes ikke dette som en godkjent Bedriftshelsetjeneste.

En Bedriftshelsetjeneste må være godkjent av Arbeidertilsynet for å kunne bistå og samt hjelpe andre virksomheter. Man stiller et krav til bedriftshelsetjenester slik at man kan skille mellom godkjente og ikke godkjente tjenester. Dette gjøres for å kvalitet sikre arbeidet som blir gjort, i tillegg til at man også er helt sikker på at ressursene, kvaliteten og kompetansen oppfyller kravene som stilles.

Bedriftshelsetjeneste

Oppgaven til en bedriftshelsetjeneste i Oslo går ut på å informere virksomheten om de ulike risiko-faktorene som finnes på arbeidsplassen. Dette gjøres på grunnlag av faglige vurderinger, og derfor er det spesielt viktig at man bruker en godkjent tjeneste.

Oppgavene til en Bedriftshelsetjeneste

Det er svært viktig at ansatte og arbeidere i en bedriftshelsetjeneste har nødvendig med kunnskap og kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljø-forhold. Tjenesten skal støtte og hjelpe annet personell med HMS arbeid.

En bedriftshelsetjeneste skal også hjelpe arbeidsgiveren i stor grad med å sørge for at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er i orden, i tillegg skal tjenesten også kunne komme med forslag hvis det er rom for forbedringer.

ansatte og arbeidere

Til tross for alle oppgavene en Bedriftshelsetjeneste har, er det fortsatt arbeidsgiveren som sitter på der fulle ansvaret knyttet til arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er også arbeidsgiveren sitt ansvar og be om råd til bedriftshelsetjenesten dersom dette skulle være nødvendig.

Ekstern leverandør, fellesordning eller egenordning?

Dersom man ønsker å koble virksomheten sin opp til en bedriftshelsetjeneste, finnes det flere valgmuligheter. Man kan enten benytte seg av en ekstern leverandør eller felles ordning, eller så kan man benytte seg av en egenordning. Uavhengig av hvilken av ordningene man velger å benytte seg av, må bedriftshelsetjenesten være godkjent av Arbeidstilsynet.

Små og mellomstore bedrifter velger som oftest å benytte seg av en ekstern leverandør eller en fellesordning. Her er det viktig å sørge for at man velger en godkjent Bedriftshelsetjeneste som er godt tilpasset virksomheten og de eventuelle utfordringene som ligger ved.

mellomstore bedrifter

Større virksomheter pleier som regel å benytte seg av Egenordning. Her blir det etablert en helt egen Bedriftshelsetjeneste internt i virksomheten. Her stilleste også krav om at egen ordningen må bli godkjent av Arbeidstilsynet. I tillegg er det også viktig å sørge for at Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling.

Hvilke virksomheter trenger en Bedriftshelsetjeneste?

Det er mange bransjer som innebærer en større risiko for skader, sykdommer, psykisk belastning etc. Derfor er alle virksomheter der det er underligger en større risiko for slike skader, pålagt å knytte seg opp til en godkjent Bedriftshelsetjeneste.

virksomheter trenger en Bedriftshelsetjeneste

Arbeidstilsynet har også muligheten til å kreve at virksomheter knytter seg opp til Bedriftshelsetjeneste dersom de syntes det er nødvendig. Det stilles strenge krav, men dette gjøres for å sikre et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Arbeidsgiverens rolle

Det er arbeidsgiveren som har det fulle ansvaret for at kravene som stilles ovenfor arbeidsmiljøet i virksomheten, blir oppfylt. I tillegg har også arbeidsgiveren ansvaret for å sørge for å knytte virksomheten opp til en bedriftshelsetjeneste som har nødvendig med kunnskap tilknyttet arbeidsforholdene i virksomheten.

Til tross for at en virksomhet knytter seg opp til en bedriftshelsetjeneste, ligger fortsatt ansvaret hos arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren skal også sørge for å gi bedriftshelsetjenesten tilbakemeldinger dersom det skulle vært nødvendig.